הטבות מס לעצמאי


חודשי שנתי
שכר מבוטח
%הפקדה לתגמלים כשכיר
שכר לא מבוטח
הכנסה מעסק
סוג חישוב
הפרשה לקופ"ג
הפרשה לקרן השתלמות
ניצל את ניכוי לא.כ.ע. ?
מספר נקודות זיכוי
להשוואה,תשואה נטו על השקעה מתחרה